50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2562
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร