50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 และพนักงานประจำสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563 เปลี่ยนแปลงจาก วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เป็น วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ม.สวนดุสิต (16 เมษายน 2564)
คลิกเพื่ออ่าน กำหนดการฝากประวัติปีบัญชี 2564 (05/04/2564)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร